Chính sách bảo mật

1. Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Nuoidaycon xúc tiến việc bảo vệ thông tin cá nhân thông qua việc quy định về phương hướng bảo vệ thông tin cá nhân như dưới đây, xây dựng hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân, triệt để trong việc thực hiện và tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân cho toàn bộ nhân viên của công ty. Nuoidaycon xin cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trạng thái mới nhất và chính xác nhất, để phòng tránh việc truy cập bất chính, làm mất, hủy hoại, làm giả, rò rỉ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tiến hành quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân bằng việc thực thi các chính sách an toàn và những đối sách triệt để trong việc giáo dục nhân viên, điều chỉnh thể chế quản lý và duy trì hệ thống an ninh.

a. Mục đích sử dụng

Nuoidaycon, khi cung cấp tin tức này cho người dùng, có thể thu thập thông tin cá nhân của người dùng trong trường hợp cần thiết để thực hiện những mục đích sử dụng thông tin cá nhân như dưới đây.

 • Để xác nhận bản thân người dùng khi login.
 • Để người dùng có thể sử dụng dịch vụ này một cách thuận tiện hơn.
 • Dựa trên việc thay đổi thành hình thức không nhận biết được người dùng, xúc tiến việc sử dụng Nuoidaycon bằng việc tạo dữ liệu thống kê.
 • Để phản hồi đối với những câu hỏi của người dùng.
 • Để thông báo những thông tin liên quan đến dịch vụ này hoặc những thông tin quảng cáo mà chủ quảng cáo là những công ty ngoài Nuoidaycon.
 • Để cung cấp những kế hoạch mới liên quan đến dịch vụ này.
 • Để liên hệ trong trường hợp cần thiết về những thông báo quan trọng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này.

b. Về việc cung cấp thông tin cho bên thứ 3

Nuoidaycon, ngoài những trường hợp dưới đây, sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba.

 • Có sự đồng ý của bản thân người dùng.
 • Khi cung cấp, công khai dữ liệu thống kê trong trạng thái không phân biệt và nhận diện bản thân người dùng.
 • Trong trường hợp cần tuân thủ và chấp hành theo quy định của pháp luật.
 • Trong trường hợp cần thiết để bảo hộ tài sản, nhân thân và sinh mệnh con người mà khó khăn trong việc lấy được đồng ý của người dùng.
 • Trong trường hợp đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc để tiến hành giáo dục một cách lành mạnh cho trẻ em mà gặp khó khăn để lấy được sự đồng ý của người dùng.
 • Trong trường hợp người nhận ủy thác từ cơ quan chính phủ hoặc những đoàn thể công cộng địa phương cần sự hợp tác để thực hiện những nghiệp vụ được quy định theo pháp luật mà việc lấy được sự đồng ý của người sử dụng có thể gây cản trở đến việc thực thi những nghiệp vụ như trên.

c. Về việc ủy thác nghiệp vụ

Nuoidaycon, trong phạm vi cần thiết để thực hiện những mục đích sử dụng như trên, có trường hợp ủy thác một phần hoặc toàn bộ thông tin cá nhân do Nuoidaycon thu thập sau khi đã tiến hành những biện pháp bảo vệ cần thiết.

d. Về việc công khai, chỉnh sửa, xóa bỏ, ngừng sử dụng

Trong trường hợp người dùng tiến hành yêu cầu xóa bỏ hoặc ngừng sử dụng, xóa bỏ thêm vào và chỉnh sửa, công khai và thông báo mục đích sử dụng thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi sẽ tiếp nhận bằng phương pháp được quy định về việc sử dụng thông tin cá nhân riêng biệt.

e. Những điểm khác

Trong trường hợp quý vị không điền đầy đủ vào các đề mục về thông tin cá nhân, mong quý vị thông cảm là có thể chúng tôi sẽ không trả lời và giải đáp những yêu cầu của quý vị được một cách thích hợp.

 

Nuoidaycon.vn